Městská knihovna v kronikách 2005-2010

Městská knihovna roce 2007

Od 10. ledna 2007 byl počet pracovnic v městské knihovně snížen na 2, zkrácena provozní doba knihovny pro dospělé na 23 hodin, pro děti na 14 hodin a dětské oddělení v době nepřítomnosti jedné pracovnice bývá uzavřeno. Na základě Ankety z roku 2006, kde děti požadovaly delší otevírací dobu a více soutěží a akcí, hodlaly knihovnice požadavky dětí dle možností splnit a přihlásit Městskou knihovnu Lovosice i do soutěže Kamarádka knihovna. Z důvodu nedostatku zaměstnanců k tomu bohužel nemohlo dojít. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný, bylo by vhodné pořádat více akcí nejen pro děti různých věkových kategorií (Noc s Andersenem), ale třeba i pro dospělé (autorské čtení, přednášky apod.), ale při současném počtu zaměstnanců to nejde.

Knihovny v moderním současném pojetí rozšiřují své služby i o poskytování informací prostřednictvím internetu, protože nemohou zůstávat na pozici pouhých „půjčoven“ knih. Tradičně probíhaly v březnu každé úterý a pátek Lekce práce s internetem pro seniory, nezaměstnané a ženy na mateřské dovolené. Od 1. března je v MK internet zdarma. Přes tyto nové a významné role, které musí každá knihovna svou činností naplňovat, zůstává knihovnám i ta role základní – výchova ke čtenářství jako takovému. K tomu směřuje zejména činnost oddělení pro děti. Jestliže se v současné době vůbec daří získávat dětské čtenáře, má na tom jednak zásluhu složení knižního fondu, ale také mnoho uskutečněných kulturně vzdělávacích akcí pro děti a mládež, pro děti mateřských a základních škol, školních družin či praktické školy. A v tom se naše knihovna musí omezovat.

Z akcí pro mládež v roce 2007 jmenujme třeba vědomostní kviz a výstavku „Bohumil Říha – 100. výročí narození“ v březnu, zdobení kraslic v dubnu, výrobu loutek a pohádkovou hru s nimi v květnu, soutěž „Máš Filipa“ a 3. místo našich dětí v okresním měřítku, celoprázdninovou soutěž Zvířata České republiky (10 lovosických dětí odevzdalo správná řešení a zúčastnilo se vyhodnocení v Knihovně KHM v Litoměřicích s programem, občerstvením a výletem do ZOO v Ústí nad Labem), výstavku ke 100. výročí narozenin Jaroslava Foglara, soutěž „Za zvířátky mezi řádky“ (vítězové dostali knihy, ostatní drobné dárky) a v prosinci třeba besedu k 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí Josefa Lady a soutěž a čtení z jeho knih. Celkem bylo v roce 2007 uskutečněno 33 kulturně vzdělávacích akcí. Knihovna měla 31 624 knihovních jednotek, výpůjček bylo celkem 33 770, registrovaných čtenářů 805 (z to 290 dětí). Výpůjčky periodik: 4824. Návštěvníků se v knihovně za rok 2007 vystřídalo 12 054, webové stránky byly navštíveny 3 555x. Počet čtenářů využívajících internet v knihovně: 526. Počet hodin pro veřejnost týdně: 23.

V lovosické knihovně dosud chybí čítárna, ve které by si zájemce pohodlně a v klidu usedl a přečetl si denní tisk a časopisy, eventuálně si v poklidu prolistoval knihy, které si hodlá vypůjčit. Za druhé chybí studovna, s minimálně dvěma studijními stolky, kde by si čtenář našel v encyklopedii nebo na Internetu požadovanou informaci – zde by mohla být umístěna i knihovna regionální literatury, která se půjčuje jen prezenčně. Její soupis by měl být v badatelně k dispozici a součástí badatelny by měla být i nějaká moderní encyklopedie, možná nová dvousvazková encyklopedie Universum A-Ž, encyklopedie pro 21. století s multimediálním CD-ROMem. Rozhodně by si všichni měli v šatně odložit tašky a kabáty – v současnosti se stává, že zloděj vytrhne vnitřek knihy, aby v bezpečnostní mříži „nepípal“.

Dále by bylo vhodné zřídit hudební oddělení (mají ho v Litoměřicích i ve Štětí) a výhledově rovněž půjčovnu DVD. V říjnu proběhl Týden knihoven s amnestií pro čtenáře.
Vedoucí knihovny: Vlasta Rybínová

Komentáře nejsou povoleny.